Đề tài: Xây dựng và bổ sung cơ sở dữ liệu sách Latin, tạp chí và tài nguyên chuyên biệt EFEO tại Thư viện Khoa học xã hội

Cập nhật 08:20 ngày 19/04/2018
(Đề tài nghiên cứu) - Hoàn thiện cơ sở dữ liệu sách Viện Thông tin khoa học xã hội trên cơ sở định từ khóa, định chủ đề và dịch nhan đề cho các tài liệu thuộc kho EFEO, các tài liệu dạng sách thuộc ngữ hệ Latin.
Chủ nhiệm đề tài: TS. Phan Tân
 
Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Thông tin Khoa học xã hội
 
Thời gian thực hiện: từ 23/5/2013
 
Thời gian nghiệm thu cấp Bộ: 13/6/2017
 
 
Nội dung nghiên cứu:
 
- Tạo lập và hoàn thiện cơ sở dữ liệu thư mục về tư liệu thuộc kho Việt miền Nam.
 
- Bảo tồn tài liệu chuyên biệt thuộc kho tư liệu EFEO (kho sách ảnh, kho Việt tranh ảnh).
 
- Tạo lập và hoàn thiện cơ sở dữ liệu toàn văn của tư liệu thuộc kho Việt đặc biệt.
 
- Phát triển cơ sở dữ liệu báo tạp chí, tăng cường khả năng quản lý tạp chí, báo và các ấn phẩm định kỳ đến từng tập, số cụ thể.
 
- Hoàn thiện cơ sở dữ liệu sách Viện Thông tin Khoa học xã hội trên cơ sở định từ khóa, định chủ đề và dịch nhan đề cho các tài liệu thuộc kho EFEO, các tài liệu dạng sách thuộc ngữ hệ Latin nhằm tăng cường tối đa khả năng tìm kiếm cơ sở dữ liệu, đồng thời tạo thuận lợi cho việc quản lý các tài liệu nói trên.
 
- Làm giàu nguồn thông tin, phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu của Thư viện khoa học xã hội.
 
Đề tài xếp loại: Khá.
 
Cập nhật tin tức về khoa học xã hội tại: tapchikhxh.vass.gov.vn