Chức năng - Nhiệm vụ

Cập nhật 22:04 ngày 11/11/2017

Vị trí và chức năng

1. Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, thực hiện chức năng công bố, giới thiệu và thông tin những kết quả nghiên cứu về những vấn đề lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước; tuyên truyền phổ biến quan điểm, đường lối đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước, bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

2. Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

3. Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội; tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Vietnam Social Sciences Review, viết tắt là: VSSR.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm về phát triển của Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Công bố, giới thiệu và thông tin những kết quả nghiên cứu; những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; cung cấp luận cứ khoa học, những thành tựu nghiên cứu khoa học xã hội trong nước và nước ngoài theo quy định.

3. Phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học của các Bộ, ngành, địa phương tổ chức xuất bản tạp chí nhằm ứng dụng các kết quả nghiên cứu của khoa học vào thực tiễn.

4. Tổ chức hợp tác quốc tế về công tác xuất bản tạp chí và đào tạo theo quy định hiện hành.

5. Trao đổi thông tin khoa học với các tổ chức cơ quan trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; xây dựng và quản lý thông tin, tư liệu, thư viện; xuất bản các ấn phẩm khoa học, phổ biến và đăng tải các kết quả nghiên cứu khoa học, truyền bá các kiến thức khoa học tới quảng đại quần chúng.

6. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị; tài sản và kinh phí của Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. 

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Cập nhật tin tức về khoa học xã hội tại: tapchikhxh.vass.gov.vn