Đề tài: Quan hệ đồng tộc xuyên biên giới của một số tộc người thiểu số ở tỉnh Bình Phước và tỉnh Tây Ninh

Cập nhật 09:00 ngày 29/11/2018
(Đề tài nghiên cứu) - Làm rõ một số vấn đề lý luận chung về dân tộc, quốc gia - dân tộc, khuôn khổ lý thuyết về tộc người, quá trình tộc người, quan hệ tộc người.
Chủ nhiệm đề tài: TS. Võ Công Nguyện
 
Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ
 
Thời gian thực hiện: từ tháng 1 - 2015 đến tháng 12 - 2016
 
Thời gian nghiệm thu cấp Bộ: 08 - 01 - 2017
 
Nội dung nghiên cứu:
 
+ Làm rõ một số vấn đề lý luận chung về dân tộc, quốc gia - dân tộc, khuôn khổ lý thuyết về tộc người, quá trình tộc người, quan hệ tộc người.
   
+ Nhận diện các mối quan hệ đồng tộc xuyên biên giới Việt Nam - Campuchia của người Mnông, người Xtiêng, người Khmer và người Chăm ở tỉnh Bình Phước và tỉnh Tây Ninh trong lịch sử; phân tích, làm rõ thực trạng quan hệ đồng tộc xuyên biên giới của các tộc người này trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường và những vấn đề nổi lên về chính trị - xã hội, an ninh, quốc phòng trong bối cảnh hiện hay ở vùng biên giới Việt Nam - Campuchia tại tỉnh Bình Phước và tỉnh Tây Ninh.
 
+ Dự báo xu hướng và động thái trong quan hệ đồng tộc xuyên biên giới Việt Nam - Campuchia của một số tộc người thiểu số ở tỉnh Bình Phước và tỉnh Tây Ninh; đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm điều hòa các mối quan hệ đồng tộc xuyên biên giới, bảo đảm sự phát triển ổn định, bền vững vùng biên của Việt Nam tại tỉnh Bình Phước và tỉnh Tây Ninh.
 
Đề tài xếp loại: Khá.

BTV
                                                                                   
                                                                                               
Cập nhật tin tức về khoa học xã hội tại: tapchikhxh.vass.gov.vn