Hội đồng biên tập

Cập nhật 22:20 ngày 11/11/2017

Hội đồng Biên tập/Editorial Board

 

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Hội đồng;

TS. Ngô Văn Vũ, Phó Chủ tịch Hội đồng;

PGS.TS. Trần Thị An, Uỷ viên;

GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Uỷ viên;                                    

TS. Vũ Thành Tự Anh, Uỷ viên;                                          

GS.TS. Salvatore Babones, Uỷ viên;                                  

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm, Uỷ viên;                    

PGS.TS. Horim Choi, Uỷ viên;                                            

GS.TS. Trần Thọ Đạt, Uỷ viên;                                          

PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp, Uỷ viên;                              

GS.TS. Trần Văn Đoàn, Uỷ viên;                                       

GS.TS. Phạm Văn Đức, Uỷ viên;                                       

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà, Uỷ viên;                                   

PGS.TS. Đinh Quang Hải, Uỷ viên;                                    

PGS.TS. Nguyễn Thị Hiền, Uỷ viên;                                  

GS.TS. Nguyễn Văn Hiệp, Uỷ viên;                                   

GS.TS. Lương Văn Hy, Uỷ viên;                                        

PGS.TS. Vũ Minh Khương, Uỷ viên;                                

PGS.TS. Bùi Văn Liêm, Uỷ viên;                                       

GS.TS. William Leon McBride, Uỷ viên;                           

TS. Mary Byrne McDonnell, Uỷ viên;                                

PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Uỷ viên;                                 

PGS.TS. Nguyễn Văn Minh, Uỷ viên;                                 

GS.TS. Phạm Quang Minh, Uỷ viên;                                  

GS.TS. Kenichi Ohno, Uỷ viên;                                          

GS.TS. Hiroshi Onishi, Uỷ viên;                                          

GS.TS. Peter Cho Phan, Uỷ viên;                                       

PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Uỷ viên;                                     

GS.TS. Oscar Salemink, Uỷ viên;                                     

GS.TS. Luca Maria Scarantino, Uỷ viên;                             

GS.TS. Katsumi Shimane, Uỷ viên;                                   

GS.TS. Iwan Gardono Sujatmiko, Uỷ viên;                       

GS.TS. William Sweet, Uỷ viên;                                         

GS.TS. Pawel B. Sztabinski, Uỷ viên;                               

GS.TS. Keith Taylor, Uỷ viên;                                           

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên;                               

GS.TS. Trần Văn Thọ, Uỷ viên;                                         

PGS.TS. Lã Thị Thu Thủy, Uỷ viên;                                    

PGS.TS. Bùi Quang Tuấn, Uỷ viên;                                    

GS.TS. Tu Weiming, Uỷ viên;                                           

Cập nhật tin tức về khoa học xã hội tại: tapchikhxh.vass.gov.vn