Đề tài: Quyền trẻ em trong gia đình ở Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp từ 10 - 17 tuổi

Cập nhật 10:00 ngày 26/11/2018
(Đề tài nghiên cứu) - Làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về quyền trẻ em, bao gồm hệ thống khái niệm về quyền trẻ em và những vấn đề thực hiện quyền trẻ em trong gia đình gắn với đặc trưng nhân khẩu xã hội của nhóm trẻ em 10 - 17 tuổi.
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đặng Bích Thủy
 
Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới
 
Thời gian thực hiện: từ tháng 1 - 2015 đến tháng 12 - 2016
 
Thời gian nghiệm thu cấp Bộ: 30 - 3 - 2017
 
Nội dung nghiên cứu:
 
+ Làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về quyền trẻ em, bao gồm hệ thống khái niệm về quyền trẻ em và những vấn đề thực hiện quyền trẻ em trong gia đình gắn với đặc trưng nhân khẩu xã hội của nhóm trẻ em 10 - 17 tuổi.
 
+ Phân tích thực trạng việc thực hiện quyền trẻ em trong gia đình Việt Nam và các yếu tố tác động.
   
+ Đề xuất khuyến nghị nhằm thúc đẩy thực hiện quyền của trẻ em trong gia đình đối với nhóm tuổi 10 - 17 trong bối cảnh kinh tế - xã hội và văn hóa của Việt Nam, bao gồm các khuyến nghị cụ thể đối với gia đình và các bên liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyền trẻ em (nhà nước, nhà trường, các tổ chức xã hội).
 
Đề tài xếp loại: Khá.
 
Bùi Hồng
                                                                            
 
 
Cập nhật tin tức về khoa học xã hội tại: tapchikhxh.vass.gov.vn