Đề tài nghiên cứu

Đề tài: Xây dựng và bổ sung cơ sở dữ liệu sách Latin, tạp chí và tài nguyên chuyên biệt EFEO tại Thư viện Khoa học xã hội

Đề tài: Xây dựng và bổ sung cơ sở dữ liệu sách Latin, tạp chí và tài nguyên chuyên biệt EFEO tại Thư viện Khoa học xã hội

08:41 AM, 19/04/2018 - Đề tài nghiên cứu

(Đề tài nghiên cứu) - Hoàn thiện cơ sở dữ liệu sách Viện Thông tin khoa học xã hội trên cơ sở định từ khóa, định chủ đề và dịch nhan đề cho các tài liệu thuộc kho EFEO, các tài liệu dạng sách thuộc ngữ hệ Latin nhằm tăng cường tối đa khả năng tìm kiếm cơ sở dữ liệu, đồng thời tạo thuận lợi cho việc quản lý các tài liệu nói trên.

Đề tài: Bộ sưu tập sách Trung Quốc cổ tại Thư viện Khoa học xã hội: Một số giá trị và công tác bảo quản, khai thác

Đề tài: Bộ sưu tập sách Trung Quốc cổ tại Thư viện Khoa học xã hội: Một số giá trị và công tác bảo quản, khai thác

08:00 AM, 09/03/2018 - Đề tài nghiên cứu

(Đề tài nghiên cứu) - Khảo sát, phân loại các chủ đề được đề cập trong bộ sưu tập sách Trung Quốc cổ bao gồm: lịch sử, triết học, ngữ văn học, địa lý, giáo dục, nghệ thuật, phong tục tập quán, nội dung tổng hợp và các ngành khoa học kỹ thuật.

Đề tài: Báo cáo xã hội thường niên 2015: Tiếp cận các dịch vụ xã hội của người dân Việt Nam – nhìn lại kinh nghiệm của 30 năm đổi mới

Đề tài: Báo cáo xã hội thường niên 2015: Tiếp cận các dịch vụ xã hội của người dân Việt Nam – nhìn lại kinh nghiệm của 30 năm đổi mới

08:00 AM, 14/10/2017 - Đề tài nghiên cứu

(Đề tài nghiên cứu) - Phân tích và lý giải các khuôn mẫu hành động xã hội và động thái phát triển của các nhóm dân cư cơ bản (nông thôn, đô thị, các vùng địa lý, các tầng lớp trong cơ cấu nghề nghiệp xã hội và cơ cấu nhân khẩu học xã hội theo giới và tuổi) trong 30 năm qua...

< 1 2 3 >