CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TẠP CHÍ KHXH VIỆT NAM

Cập nhật 22:07 ngày 11/11/2017
(Cơ cấu tổ chức) - 18/03/2013

I/ Cơ cấu tổ chức.

  1. Tổ chức Phòng chuyên môn:
  1. Phòng Biên tập.
  2. Phòng Biên dịch.
  3. Phòng Thư ký tòa soạn.
  1. Tổ chức Phòng chức năng, nghiệp vụ:
  1. Phòng Tổ chức – Hành chính.
  2. Phòng Phát hành - Thư viện.

Tổ chức Phòng có Trưởng phòng, không quá 01 Phó Trưởng phòng và các nhân viên. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Tổng biên tập Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam bổ nhiệm theo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm công chức lãnh đạo, viên chức quản lý các cấp thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, sau khi có sự thỏa thuận của Ban Tổ chức - Cán bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

II/ Danh sách cán bộ Tạp chí KHXH Việt Nam

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

Lãnh đạo

   

1

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà

Tổng Biên tập

39365704

0912179286

 

2

TS. Ngô Văn Vũ

Phó Tổng Biên tập

39365702

0912184386

35331753

Phòng Tổ chức – Hành chính: fax: 39365707          ĐT: 39365703

  

3

ThS. Kiều Quỳnh Anh

Trưởng phòng

39365703

0912927977

 

4

Chu Thanh Hải

 

39365703

01696889698

 

5

Lê Thị Quỳnh Anh

 

39365703

0969159281

 

6

Trần Thị Thanh

Kế toán - PTP

39365701

0943012118

 

7

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

39365701

0979526555

 

8

ThS. Nguyễn Thị Phương Thúy

 

39365701

0984229696

 

Phòng Biên tập                                                                ĐT: 39365705

  

9

ThS. Phương Thanh Thủy

Phó Trưởng phòng

39365705

0983717386

 

10

Triệu Tuyết Hạnh

 

39365705

0913053063

 

11

ThS. Đào Thị Mai Ngọc

 

39365705

0904250652

 

12

Lê Thị Nguyệt Minh

 

39365705

0912686499

 

Phòng Thư ký tòa soạn                                                   ĐT: 39365700

  

13

PGS.TS. Tạ Kim Ngọc

 

39365700

0913513745

 

14

Bùi Văn Hồng

 

39365700

0978319868

 

Phòng Biên dịch                                                              ĐT: 39363650

  

15

ThS. Hoàng Vũ Linh Chi

Phó Trưởng phòng

39363650

0906142888

 

16

Đào Thị Bích Hợp

 

39363650

0917629266

 

17

ThS. Nguyễn Đức Long

 

39363650

0977561601

 

Phòng Trị sự - Phát hành                                              ĐT: 39365706

  

18

ThS. Nguyễn Thị Hồng Ngoan

Phó Trưởng phòng

39365706

0963137966

 

19

     

Phòng Thông tin – Thư viện                                          ĐT: 39365706

  

20

Võ Thị Ngọc Oanh

 

39365706

0915940584

 
 
Cập nhật tin tức về khoa học xã hội tại: tapchikhxh.vass.gov.vn