CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TẠP CHÍ KHXH VIỆT NAM

Cập nhật 22:07 ngày 11/11/2017

Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp;

2. Phòng Biên tập tiếng Anh;

3. Phòng Biên tập tiếng Việt;

4. Phòng Tạp chí điện tử.

Các phòng có viên chức quản lý phòng và các nhân viên. Viên chức quản lý phòng do Tổng biên tập Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi có văn bản thoả thuận, đồng ý của Ban Tổ chức - Cán bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

 

Cập nhật tin tức về khoa học xã hội tại: tapchikhxh.vass.gov.vn