Đề tài nghiên cứu

Đề tài: Báo cáo thường niên về bình đẳng giới ở Việt Nam năm 2015: Giới và chính trị nhìn từ chiều cạnh thể chế, văn hóa và hội nhập quốc tế

Đề tài: Báo cáo thường niên về bình đẳng giới ở Việt Nam năm 2015: Giới và chính trị nhìn từ chiều cạnh thể chế, văn hóa và hội nhập quốc tế

08:00 AM, 12/10/2017 - Đề tài nghiên cứu

(Đề tài nghiên cứu) - Phân tích cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu, một số khái niệm chính, một số tiếp cận về giới, một số lý thuyết tiếp cận giới và chính trị, các phương pháp nghiên cứu và phân tích liên quan đến chủ đề nghiên cứu...

Đề tài: Kinh nghiệm quốc tế về đào tạo ngành chính sách công và định hướng xây dựng, phát triển Khoa Chính sách công của Học viện Khoa học xã hội

Đề tài: Kinh nghiệm quốc tế về đào tạo ngành chính sách công và định hướng xây dựng, phát triển Khoa Chính sách công của Học viện Khoa học xã hội

08:00 AM, 11/10/2017 - Đề tài nghiên cứu

(Đề tài nghiên cứu) - Xây dựng phát triển Khoa Chính sách công vững mạnh để cung cấp dịch vụ đào tạo đạt chất lượng cao hướng tới tiêu chuẩn quốc tế đến năm 2016 với chương trình đào tạo thạc sỹ ngành chính sách công và chương trình ngắn hạn về chính sách công, đào tạo tiến sỹ ngành chính sách công...

< 1 2 3 4 5 >