Đề tài: Bất ổn an ninh, chính trị, xã hội ở một số nước/khu vực trên thế giới hiện nay: Nghiên cứu so sánh và một số hàm ý chính sách

Cập nhật 09:00 ngày 24/11/2018
(Đề tài nghiên cứu) - Làm rõ một số vấn đề lý luận chung về an ninh trong quan hệ quốc tế, bao gồm: quá trình phát triển của khái niệm an ninh (an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống); cách tiếp cận an ninh trong các lĩnh vực khác nhau như an ninh chính trị và an ninh xã hội.
Chủ nhiệm đề tài: ThS.NCVC. Nguyễn Hồng Bắc

Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

Thời gian thực hiện: từ tháng 1 - 2015 đến tháng 12 - 2016

Thời gian nghiệm thu cấp Bộ: 30 - 3 - 2017

Nội dung nghiên cứu:

+ Làm rõ một số vấn đề lý luận chung về an ninh trong quan hệ quốc tế, bao gồm: quá trình phát triển của khái niệm an ninh (an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống); cách tiếp cận an ninh trong các lĩnh vực khác nhau như an ninh chính trị và an ninh xã hội.

+ Phân tích bất ổn an ninh chính trị xã hội tại Ukraine, Thái Lan và Tân Cương (Trung Quốc), bao gồm các yếu tố gây bất ổn (yếu tố thể chế, năng lực vận hành của chính quyền, mâu thuẫn sắc tộc và xung đột lợi ích quốc gia với bên ngoài), các phương thức đối phó (hợp tác và đối đầu) và bài học rút ra cho từng trường hợp.

 + Đề xuất, phân tích các yếu tố gây bất ổn cũng như phương thức đối phó với bất ổn cho Việt Nam. Phân tích sự tương đồng cũng như khác biệt của Việt Nam với các trường hợp nghiên cứu.
 
Đề tài xếp loại: Khá.
 
BBT
 
 
                                                                                   
Cập nhật tin tức về khoa học xã hội tại: tapchikhxh.vass.gov.vn