Đề tài: Báo cáo thường niên về bình đẳng giới ở Việt Nam năm 2015: Giới và chính trị nhìn từ chiều cạnh thể chế, văn hóa và hội nhập quốc tế

Cập nhật 08:39 ngày 12/10/2017
(Đề tài nghiên cứu) - Phân tích cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu, một số khái niệm chính, một số tiếp cận về giới, một số lý thuyết tiếp cận giới và chính trị, các phương pháp nghiên cứu và phân tích liên quan đến chủ đề nghiên cứu...

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Thị Minh Thi

Cơ quan chủ trì đề tài: Viện nghiên cứu Gia Đình và Giới

Thời gian thực hiện: từ tháng 5-2015 đến tháng 2-2016

Nội dung nghiên cứu:

+ Phân tích cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu, một số khái niệm chính, một số tiếp cận về giới, một số lý thuyết tiếp cận giới và chính trị, các phương pháp nghiên cứu và phân tích liên quan đến chủ đề nghiên cứu.

+ Tổng quan về bình đẳng giới ở Việt Nam năm 2015, bình đẳng giới trong kinh tế, lao động, việc làm; bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, bình đẳng giới trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe; bình đẳng giới trong lĩnh vực hôn nhân, gia đình.

+ Phân tích bình đẳng giới trong chính trị và những yếu tố tác động; thực trạng về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị; khung thể chế; chính sách về bình đẳng giới liên quan đến tham chính; yếu tố kinh tế, văn hóa xã hội ảnh hưởng đến bình đẳng giới trong chính tri; vai trò của đặc điểm cá nhân, gia đình; hội nhập quốc tế ảnh hưởng đến cơ hội tham gia của phụ nữ và nam giới.

+ Phân tích một số vấn đề đang đặt ra về bình đẳng giới trong chính trị và khuyến nghị chính sách và những vấn đề cần quan tâm tiếp tục nghiên cứu; cơ cấu giới trong bầu cử và tham gia cấp ủy, chính quyền đoàn thể; số lượng và chất lượng cán bộ nữ tại các chính quyền địa phương (xã, huyện) và tuyến tỉnh, trung ương; một số khoảng trống về sự tham gia của phụ nữ và nam giới trong hệ thống chính trị và những đề xuất chính sách phù hợp; khuyến nghị chính sách và những vấn đề cần tiếp tục quan tâm đến chủ đề bình đẳng giới.

Đề tài xếp loại: Khá

Cập nhật tin tức về khoa học xã hội tại: tapchikhxh.vass.gov.vn