Đề tài: Nghiên cứu so sánh chính sách cải cách nền hành chính công tại một số nước Châu Á và bài học cho Việt Nam

Cập nhật 15:30 ngày 09/03/2018
(Đề tài nghiên cứu) - Rút ra bài học cho công cuộc cải cách nền hành chính công ở Việt Nam và đề xuất một số kiến nghị tiếp tục cải cách hành chính công ở Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020.

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Phạm Thái Quốc

Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Kinh tế và Chính trị thế giới

Thời gian thực hiện: từ tháng 1 - 2015 đến tháng 12 - 2016

Thời gian nghiệm thu cấp Bộ: 10 - 3 - 2017

Nội dung nghiên cứu:

    + Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của cải cách hành chính công trên thế giới; nghiên cứu bối cảnh của cải cách hành chính công, các biện pháp, chính sách cải cách hành chính côngtại một số nước như: Trung Quốc, Malaysia, Nhật Bản (ba nước ở ba trình độ phát triển khác nhau nhưng đều có quá trình cải cách hành chính công rất mạnh mẽ, có tính đến điều kiện, hoàn cảnh của mỗi nước).

    +  Phân tích, so sánh quan điểm chính sách cải cách nền hành chính công tại các nước kể trên; chỉ ra những điểm ưu việt nên học tập, điểm thiếu tích cực cần tránh; tìm ra những kinh nghiệm mang tính phổ quát, những điểm mới có thể vận dụng vào điều kiện cụ thể của Việt Nam.

    + Rút ra bài học cho công cuộc cải cách nền hành chính công ở Việt Nam và đề xuất một số kiến nghị tiếp tục cải cách hành chính công ở Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020.

Đề tài xếp loại: Khá.

Cập nhật tin tức về khoa học xã hội tại: tapchikhxh.vass.gov.vn