Đề tài: Xây dựng và tổ chức thực hiện một số chương trình đào tạo ngắn hạn tại Học viện Khoa học xã hội

Cập nhật 08:43 ngày 15/10/2017
(Đề tài nghiên cứu) - Xây dựng nội dung cơ bản một số chương trình đào tạo ngắn hạn làm cơ sở cho việc triển khai thực tế các chương trình này trong thời gian tới...

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Hồ Việt Hạnh

Cơ quan chủ trì đề tài: Học viện Khoa học xã hội

Thời gian thực hiện: từ ngày 23/5/2013

Thời gian nghiệm thu cấp Bộ: 13/6/2016

Nội dung nghiên cứu:

-         Làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn  xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn.

-         Xây dựng nội dung cơ bản một số chương trình đào tạo ngắn hạn làm cơ sở cho việc triển khai thực tế các chương trình này trong thời gian tới.

-         Chỉ rõ phương thức tổ chức thực hiện các chương trình được xây dựng một cách hiệu quả.

Đề tài xếp loại: Khá

Cập nhật tin tức về khoa học xã hội tại: tapchikhxh.vass.gov.vn