Đề tài: Nông thôn đồng bằng Bắc Bộ (1996-2006)

Cập nhật 09:00 ngày 22/11/2018
(Đề tài nghiên cứu) - Phân tích tác động của những yếu tố khách quan và chủ quan tác động đến phát triển kinh tế - xã hội nông thôn đồng bằng Bắc Bộ từ năm 1996 đến năm 2006.
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Hà Mạnh Khoa
 
Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Sử học
 
Thời gian thực hiện: từ tháng 1 - 2015 đến tháng 12 - 2016
 
Thời gian nghiệm thu cấp Bộ: 10 - 3 - 2017
 
Nội dung nghiên cứu:
 
+ Phân tích tác động của những yếu tố khách quan và chủ quan tác động đến phát triển kinh tế - xã hội nông thôn đồng bằng Bắc Bộ từ năm 1996 đến năm 2006. Trong đó, làm nổi bật những nhân tố khách quan gồm tác động từ bên ngoài (như các yếu tố quốc tế, khu vực) và tác động từ bên trong (như thực trạng chung của đất nước, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, sự vận dụng của các địa phương trong quá trình thực thi chính sách, chủ trương đó đối với phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đối với khu vực nông thôn).
 
+ Làm rõ những bước phát triển của nông thôn đồng bằng Bắc Bộ giai đoạn (1996-2006) trên con đường khởi đầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong nông nghiệp.
 
+ Đánh giá những thành tựu, hạn chế trong quá trình phát triển nông thôn đồng bằng Bắc Bộ giai đoạn (1996-2006). Đưa ra những nhận xét bước đầu về thành công, hạn chế trong quá trình xây dựng và phát triển nông thôn đồng bằng Bắc Bộ thời 
kỳ này.
 
+ Nêu lên những vấn đề cơ bản đang đặt ra của nông thôn đồng bằng Bắc Bộ trên các lĩnh vực như: vấn đề sở hữu ruộng đất ở nông thôn, cách thức, trình độ tổ chức và quản lý sản xuất, lực lượng lao động và quan hệ lao động ở nông thôn. Trong đó làm rõ nội dung quan trọng nhất: mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa, xã hội.
 
Đề tài xếp loại: Khá.
 
Bùi Hồng
Cập nhật tin tức về khoa học xã hội tại: tapchikhxh.vass.gov.vn