Đề tài: Đặc trưng sinh thái nhân văn và khả năng thích ứng biến đổi khí hậu của một số cộng đồng dân tộc thiểu số ở vùng núi Đông Bắc Việt Nam

Cập nhật 09:07 ngày 07/06/2018
(Đề tài nghiên cứu) - Đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy các đặc trưng sinh thái nhân văn để thích ứng với biến đổi khí hậu cho cộng đồng dân tộc thiểu số ở vùng núi Đông Bắc.
Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Song Tùng
 
Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Địa lí nhân văn
 
Thời gian thực hiện: từ tháng 1 - 2015 đến tháng 12 - 2016
 
Thời gian nghiệm thu cấp Bộ:  25 - 3 - 2017

Nội dung nghiên cứu:
 
+ Làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về sinh thái nhân văn và thích ứng với biến đổi khí hậu (bao gồm các vấn đề: lịch sử hình thành và phát triển của sinh thái nhân văn; các khái niệm sinh thái nhân văn; đặc điểm, cách thức biểu hiện của sinh thái nhân văn; các khái niệm liên quan đến thích ứng biến đổi khí hậu; các biểu hiện chính của biến đổi khí hậu; nguyên nhân của sự biến đổi khí hậu; mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và sự thay đổi các đặc điểm sinh thái nhân văn).
 
+ Phân tích hệ sinh thái nhân văn ở vùng Đông Bắc; một số đặc trưng sinh thái nhân văn cơ bản của 3 dân tộc Tày, Dao, Mông; những tác động của biến đổi khí hậu đến các đặc trưng sinh thái nhân văn; khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của các dân tộc thiểu số ở vùng Đông Bắc (trong đó tập trung 3 dân tộc Tày, Dao, Mông).
 
+ Đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy các đặc trưng sinh thái nhân văn để thích ứng với biến đổi khí hậu cho cộng đồng dân tộc thiểu số ở vùng núi Đông Bắc (phát huy tri thức bản địa trong sản xuất nông nghiệp, bảo vệ và phát triển rừng, khai thác và bảo vệ nguồn nước; nâng cao nhận thức, năng lực trách nhiệm tham gia của các cấp ngành, lĩnh vực, địa phương và cộng đồng; hoàn thiện thể chế, chính sách thích ứng biến đổi khí hậu).
 
Đề tài xếp loại: Khá.
 
Bùi Hồng
Cập nhật tin tức về khoa học xã hội tại: tapchikhxh.vass.gov.vn