Đề tài: Bộ sưu tập sách Trung Quốc cổ tại Thư viện Khoa học xã hội: Một số giá trị và công tác bảo quản, khai thác

Cập nhật 08:40 ngày 09/03/2018
(Đề tài nghiên cứu) - Khảo sát, phân loại các chủ đề được đề cập trong bộ sưu tập sách Trung Quốc cổ bao gồm: lịch sử, triết học, ngữ văn học, địa lý, giáo dục, nghệ thuật, phong tục tập quán, nội dung tổng hợp và các ngành khoa học kỹ thuật.
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lê Thị Lan
 
Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Thông tin Khoa học xã hội
 
Thời gian thực hiện: từ tháng 1 - 2015 đến tháng 12 - 2016
 
Thời gian nghiệm thu cấp Bộ: 18 - 4 - 2017
 
 
Nội dung nghiên cứu:
 
    + Khảo sát, phân loại các chủ đề được đề cập trong bộ sưu tập sách Trung Quốc cổ bao gồm:  lịch sử, triết học, ngữ văn học, địa lý, giáo dục, nghệ thuật, phong tục tập quán, nội dung tổng hợp và các ngành khoa học kỹ thuật.
 
    + Khảo sát, đánh giá một số giá trị cơ bản của bộ sưu tập về lịch sử, văn hóa, tư tưởng.
 
    + Giới  thiệu, phân tích, đưa ra giải pháp bảo quản và khai thác phù hợp với bộ sưu tập sách Trung Quốc cổ trong giai đoạn hiện nay (giải pháp về số hóa tài liệu, phục chế tài liệu, hoàn thiện cơ sở dữ liệu theo Chuẩn quốc tế, quảng bá các giá trị của bộ sưu tập trên phương tiện truyền thông, dịch các bộ sách giá trị lớn...).
 
Đề tài xếp loại: Xuất sắc.                                                            
 
 
Cập nhật tin tức về khoa học xã hội tại: tapchikhxh.vass.gov.vn