Đề tài: Lạm dụng rượu bia hiện nay ở nước ta từ góc nhìn xã hội học

Cập nhật 08:23 ngày 18/10/2017
(Đề tài nghiên cứu) - Khuyến nghị các giải pháp khả thi và hiệu quả về phòng chống lạm dụng sử dụng rượu bia trong đời sống xã hội...

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trương Xuân Trường

Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Xã hội học

Thời gian thực hiện: ngày 24/6/2014 đến 25/6/2015

Thời gian nghiệm thu cấp bộ: ngày 21/7/2016

Nội dung nghiên cứu:

- Tìm hiểu thực trạng về sự lạm dụng sử dụng rượu bia hiện nay ở Việt Nam.

- Tìm hiểu và đánh giá về nhận thức, thái độ và hành vi của các nhóm xã hội liên quan về vấn đề lạm dụng rượu bia.

- Phân tích các khía cạnh xã hội - văn hóa của các yếu tố tác động đến hành vi lạm dụng rượu bia hiện nay.

- Khuyến nghị các giải pháp khả thi và hiệu quả về phòng chống lạm dụng sử dụng rượu bia trong đời sống xã hội.

Đề tài xếp loại: Khá

Cập nhật tin tức về khoa học xã hội tại: tapchikhxh.vass.gov.vn