Đề tài: Bất bình đẳng mức sống ở nông thôn Việt Nam qua sử dụng và quản lý đất đai hiện nay

Cập nhật 08:55 ngày 16/10/2017
(Đề tài nghiên cứu) - Đề xuất một số giải pháp nhằm giảm hộ nghèo, tăng hộ giàu và nâng cao mức sống ở nông thôn thông qua sử dụng và quản lý đất đai...

Chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Thiên Kính

Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Xã hội học

Thời gian thực hiện: từ tháng 1 - 2015 đến tháng 12 - 2016

Thời gian nghiệm thu cấp Bộ: 13 - 12 - 2016

Nội dung nghiên cứu:

+ Trình bày các ý tưởng, các khái niệm, định nghĩa và phương pháp tính toán: mức sống và bất bình đẳng mức sống, các nhóm hộ nghề nghiệp của hộ gia đình, sử dụng và quản lý đất đai.

+ Phân tích, đánh giá thực trạng và xu hướng biến đổi về bất bình đẳng mức sống qua 20 năm (1992-2012) trong thời kỳ đổi mới (bất bình đẳng về tổng thu nhập hoặc tổng chi tiêu; bất bình đẳng về chi tiêu ngoài ăn uống; bất bình đẳng về chi tiêu y tế và chăm sóc sức khỏe; bất bình đẳng về giá trị chỗ ở).

+ Phân tích thực trạng về sử dụng nguồn lực đất nông nghiệp (1992-2012): diện tích đất nông nghiệp của các hộ gia đình, tỉ lệ các hộ không có đất sản xuất, xu hướng tập trung, tích tụ đất nông nghiệp và kết quả thu nhập trên diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình nông thôn.

+ Làm rõ việc sử dụng nguồn lực đất nông nghiệp ở các nhóm hộ giàu nghèo (diện tích và kết quả thu nhập từ nguồn lực đất nông nghiệp ở các nhóm hộ giàu nghèo; một số nhân tố tác động đến nghèo đói, giàu có và nâng cao mức sống cho hộ gia đình nông thôn).  

+ Đề xuất một số giải pháp nhằm giảm hộ nghèo, tăng hộ giàu và nâng cao mức sống ở nông thôn thông qua sử dụng và quản lý đất đai.

Đề tài xếp loại: Xuất sắc.

Bùi Hồng                                                       

Cập nhật tin tức về khoa học xã hội tại: tapchikhxh.vass.gov.vn