Đề tài: Báo cáo xã hội thường niên 2015: Tiếp cận các dịch vụ xã hội của người dân Việt Nam – nhìn lại kinh nghiệm của 30 năm đổi mới

Cập nhật 08:38 ngày 14/10/2017
(Đề tài nghiên cứu) - Phân tích và lý giải các khuôn mẫu hành động xã hội và động thái phát triển của các nhóm dân cư cơ bản (nông thôn, đô thị, các vùng địa lý, các tầng lớp trong cơ cấu nghề nghiệp xã hội và cơ cấu nhân khẩu học xã hội theo giới và tuổi) trong 30 năm qua...

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Vũ Mạnh Lợi

Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Xã hội học

Thời gian thực hiện: ngày 24/6/2014 đến 24/3/2015

Thời gian nghiệm thu cấp Bộ: 26/4/2016

Nội dung nghiên cứu:

- Phân tích và lý giải các khuôn mẫu hành động xã hội và động thái phát triển của các nhóm dân cư cơ bản (nông thôn, đô thị, các vùng địa lý, các tầng lớp trong cơ cấu nghề nghiệp xã hội và cơ cấu nhân khẩu học xã hội theo giới và tuổi) trong 30 năm qua ở các khía cạnh tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản (như chăm sóc sức khỏe, giáo dục và đào tạo, việc làm).

- Rút ra các bài học về lý luận phát triển và các bài học thực tiễn.

Đề tài xếp loại: Khá 

Cập nhật tin tức về khoa học xã hội tại: tapchikhxh.vass.gov.vn