Giới thiệu sách

Giới thiệu sách: Tác động của khủng hoảng nợ công tới thể chế kinh tế, chính trị của Liên minh Châu Âu (EU)

Giới thiệu sách: Tác động của khủng hoảng nợ công tới thể chế kinh tế, chính trị của Liên minh Châu Âu (EU)

02:00 PM, 13/10/2017 - Giới thiệu sách

(Giới thiệu sách) - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về nợ công và tác động của khủng hoảng nợ công tới thể chế kinh tế, chính trị Liên minh châu Âu. Tác động của khủng hoảng nợ công Châu Âu đến thể chế kinh tế, chính trị, xã hội EU.

< 1 2 3 >