• Bàn về phương pháp nhận thức

    Bàn về phương pháp nhận thức

    (Giới thiệu sách) - Theo tên gọi của cuốn sách “Bàn về các phương pháp nhận thức”, bạn đọc dễ dàng nhận thấy rằng, chủ đề mà cuốn sách luận bàn là phương pháp nhận thức, chủ đề này tuy không mới vì đã được luận bàn từ hàng ngàn năm trước đây nhưng vẫn có tính thời sự vì nội dung của các phương pháp nhận thức khoa học vẫn chưa được nhiều người xác định một cách rõ ràng và đúng đắn.

Giới thiệu sách

Giới thiệu sách: Tác động của khủng hoảng nợ công tới thể chế kinh tế, chính trị của Liên minh Châu Âu (EU)

Giới thiệu sách: Tác động của khủng hoảng nợ công tới thể chế kinh tế, chính trị của Liên minh Châu Âu (EU)

02:00 PM, 13/10/2017 - Giới thiệu sách

(Giới thiệu sách) - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về nợ công và tác động của khủng hoảng nợ công tới thể chế kinh tế, chính trị Liên minh châu Âu. Tác động của khủng hoảng nợ công Châu Âu đến thể chế kinh tế, chính trị, xã hội EU.

< 1 2 3 >