• Giới thiệu sách: Hôn nhân xuyên biên giới với phát triển xã hội

    Giới thiệu sách: Hôn nhân xuyên biên giới với phát triển xã hội

    (Giới thiệu sách) - Để xuất các nhóm giải pháp quản lý hôn nhân xuyên biên giới trong bối cảnh phát triển và hội nhập: 1/ định hướng giải pháp chung; 2/ xây dựng các nội dung truyền thông trong quản lý hôn nhân xuyên biên giới; 3/ giải pháp tăng cường hợp tác quốc tế trong giải quyết các vấn đề liên quan đến hôn nhân xuyên biên giới; 4/ nhóm các giải pháp cụ thể.

Giới thiệu sách

< 1 2 3 4 >