Giới thiệu sách: Triết học và thực tiễn

Cập nhật 17:13 ngày 23/12/2020
(Giới thiệu sách) - Cuốn sách Triết học và thực tiễn do PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà chủ biên, Nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành năm 2020, gồm 1102 trang.
 
Các vấn đề triết học và thực tiễn Việt Nam được đề cập trong cuốn sách là các vấn đề học thuật. Ở đó, các tác giả trình bày những suy tư của mình về các vấn đề học thuật ấy. Các vấn đề này đã và đang được các nhà khoa học luận bàn, đặc biệt là các vấn đề triết học đã được bàn luận từ hàng ngàn năm trước đây với những cách diễn đạt khác nhau, bằng những ngôn ngữ và thuật ngữ khác nhau. Với 108 bài viết có giá trị khoa học và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay, tiêu biểu như Mâu thuẫn có phải là nguồn gốc và động lực của sự phát triển hay không?; Các thao tác trong nghiên cứu triết học Mác - Lênin; Đặc trưng cơ bản của mâu thuẫn xã hội; Kinh tế thị trường với chủ nghĩa xã hội; Lợi ích nhóm; Quan hệ giữa đảng và nhà nước; Toàn cầu hóa kinh tế và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Bảo đảm công bằng vì sự phát triển bền vững...

Công trình gồm có 3 phần:

Phần 1: Lý luận nhận thức

Phần 2: Triết học xã hội

Phần 3: Nghiên cứu Việt Nam

Với những nội dung trình bày, công trình có giá trị hữu ích cho các nhà khoa học, nhà quản lý và những ai quan tâm đến vấn đề này.
 
 
Theo philosophy.vass.gov.vn

Cập nhật tin tức về khoa học xã hội tại: tapchikhxh.vass.gov.vn