GS.TS Dương Phú Hiệp - Các bài viết về GS.TS Dương Phú Hiệp, tin tức GS.TS Dương Phú Hiệp

Cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất về chủ đề GS.TS Dương Phú Hiệp. Mời các bạn đón đọc các bài viết về GS.TS Dương Phú Hiệp và chia sẻ thông tin GS.TS Dương Phú Hiệp trên tapchikhxh.vass.gov.vn.
Chia sẻ chủ đề:

BÀI VIẾT VỀ "GS.TS Dương Phú Hiệp"

Đổi mới hệ tư tưởng chính trị ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay

Đổi mới hệ tư tưởng chính trị ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay

01:00 PM, 02/08/2018 - Chính trị

Bài viết phân tích các quan điểm mới trong hệ tư tưởng chính trị của Đảng và Nhà nước Việt Nam giai đoạn từ năm 1986 đến nay. Đó là những quan điểm mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, về đấu tranh giai cấp, đấu tranh giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, về vấn đề đại đoàn kết dân tộc, về vấn đề quan hệ giữa các quốc gia, về hệ thống chính trị, về việc thực hiện dân chủ. Theo tác giả, những quan điểm mới đó đã làm cho bộ mặt chính trị nước ta thay đổi theo hướng ngày càng tiến bộ hơn, đã tác động tích cực đến đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa của đất nước.

Chủ đề liên quan: đổi mới , hệ tư tưởng chính trị , Đảng Cộng sản Việt Nam , GS.TS Dương Phú Hiệp , Dương Phú Hiệp , Tạp chí khoa học xã hội ,

< 1 2 3 >