Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Cập nhật 09:00 ngày 13/01/2023
(Tin tức) - 10/01/2023 Sáng ngày 09/1/2023, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Lê Trường Giang, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng; Ban Tổ chức Trung ương; Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.
Đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại Hội nghị

Tham dự hội nghị có TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch phụ trách điều hành Viện Hàn lâm; PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm cùng Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm; các đồng chí nguyên Lãnh đao Viện Hàn lâm; đại diện Lãnh đạo Văn phòng và Ban chức năng; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm; Lãnh đạo Văn phòng Đảng đoàn thể; Đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị- xã hội Viện Hàn lâm.
 
Thay mặt Lãnh đạo Viện Hàn lâm, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh đã trình bày dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. báo cáo nêu rõ: Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm (2021-2025) với những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen những khó khăn thách thức nhiều hơn, mới hơn, phức tạp hơn. Năm 2022 cũng là năm Viện Hàn lâm trải qua nhiều khó khăn, biến cố.
 
Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Năm 2023 là năm có ý nghĩa bản lề trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 05 năm (2021-2025). Dự báo tình hình quốc tế và trong nước tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức và nguy cơ tiềm ẩn. Năm 2023 Viện Hàn lâm vẫn còn nhiều khó khăn phải giải quyết. Trong bối cảnh đó, nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và thúc đẩy những chuyển biến tích cực trong năm 2023, Viện Hàn lâm xác định các định hướng trọng tâm sau đây:
 
Thứ nhất, tiếp tục xử lý, khắc phục những sai phạm, khuyết điểm đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước chỉ ra. Xây dựng môi trường công tác lành mạnh, môi trường học thuật liêm chính để có thể động viên, phát huy năng lực, trí tuệ của từng cá nhân, tập thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
 
Thứ hai, căn cứ Nghị định số 108/2022/NĐ-CP ngày 28/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm để xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển, hoàn thiện thể chế, kiện toàn nhân sự, sắp xếp lại cơ cấu, tổ chức bộ máy theo một lộ trình và kế hoạch phù hợp. Đổi mới toàn diện công tác tổ chức – cán bộ theo hướng tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đề cao đạo đức công vụ, xây dựng đội ngũ viên chức, người lao động có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.
 
Thứ ba, tiếp tục nâng cao chất lượng và bảo đảm hiệu quả của công tác Nghiên cứu khoa học, đào tạo và tư vấn chính sách; chú trọng nghiên cứu cơ bản, kết hợp với tư vấn chính sách và đào tạo. Chủ động đề xuất các hướng nghiên cứu mới, có tính chiến lược gắn với các yêu cầu phát triển của đất nước cũng như tình hình thế giới và khu vực nhằm kịp thời đề xuất với Đảng, Nhà nước những giải pháp đổi mới mô hình tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và hội nhập quốc tế; xây dựng luận cứ khoa học phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.
 
TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch phụ trách điều hành Viện Hàn lâm phát biểu tại Hội nghị

Thứ tư, đổi mới căn bản hoạt động công bố, quảng bá các kết quả nghiên cứu khoa học theo hướng điện tử hóa, số hóa; nâng cao năng lực hội nhập quốc tế trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn; tăng cường công bố quốc tế dựa trên các kết quả nghiên cứu khoa học; từng bước hiện thực mục tiêu xây dựng Viện Hàn lâm thành trung tâm nghiên cứu Khoa học xã hội có uy tín trong khu vực.
 
Thứ năm, nâng cao năng lực quản lý tài chính, quản lý tài sản công; khai thác và sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn lực hiện có; đảm bảo tiến độ giải ngân của các dự án đầu tư xây dựng nhằm tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học.
 
Thứ sáu, triển khai các công tác chuẩn bị, tổ chức các hoạt động chào mừng tiến tới Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (02/12/2023).
 
Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tham dự, với những đề xuất liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và đào tạo của Viện Hàn lâm. Đặc biệt, ngoài việc phải nắm vững các thể chế, qui định của Nhà nước, các nhà khoa học đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự phối hợp giữa Cấp ủy và Lãnh đạo quản lý tại đơn vị; phối hợp các viện nghiên cứu và ban quản lý khoa học trong việc triển khai đề tài và các thủ tục hành chính liên quan; từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảm nhiệm chức năng phục vụ nghiên cứu; cần vận dụng linh hoạt các thể chế, tổ chức- cán bộ, đào tạo theo đặc thù của một cơ quan nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn trong bối cảnh mới.
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã đạt được trong năm 2022. Tuy nhiên, trong thời gian tới, nhằm nâng cao hơn nữa vị thế và vai trò cũng như đẩy mạnh những đóng góp thiết thực hơn nữa cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, Viện Hàn lâm cần phải khắc phục những hạn chế và khó khăn còn tồn tại, song song với đó là cần phải xây dựng chiến lược phát triển Viện Hàn lâm toàn diện trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam cùng thúc đẩy mạnh mẽ lĩnh vực KHXH, ngày càng góp phần thiết thực và hiệu quả cao đối với sự phát triển đất nước trong thời gian tới.
 
Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt mong muốn Viện Hàn lâm sẽ thúc đẩy mạnh mẽ lĩnh vực này và tập trung vào các nội dung chính:
 
Thứ nhất, khẩn trưởng triển khai Nghị định số 108/2022/NĐ-CP năm 2022 qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm. Đây là tiền đề quan trọng để Viện Hàn lâm tiếp tục thực hiện vai trò là cơ quan trực thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học xã hội, cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối chiến lược, quy hoạch, kế hoạch chính sách phát triển nhanh và bền vững của đất nước, phục vụ phát triển kinh tế xã hội theo định hướng Xã hội chủ nghĩa; tư vấn về chính sách phát triển trong lĩnh vực Khoa học xã hội và đào tạo có chất lượng cao.
 
Thứ hai, tôn trọng tính đặc thù công tác nghiên cứu khoa học; tuyên truyền thuyết phục cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực của nghiên cứu khoa học; đề nghị Viện Hàn lâm chủ động đề xuất xây dựng các chương trình đề tài, dự án khoa học cấp quốc gia, khuyến khích các viện nghiên cứu, các nhà khoa học tham gia vào quá trình tuyển chọn các đề tài cấp quốc gia; tập trung triển khai và sớm hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu lớn (Đề án Bách khoa thư và Đề án Óc Eo- Ba Thê, Nền Chùa)...
 
Thứ ba, đối với nghiên cứu thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ, Viện Hàn lâm cần xây dựng các chương trình nghiên cứu có mục tiêu, nội dung cụ thể phục vụ thiết thực các mục tiêu kinh tế- xã hội; tăng cường tính ứng dụng của kết quả nghiên cứu cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, doanh nghiệp có những đóng góp thiết thực hơn cho sự phát triển của đất nước.
Thứ tư, về phát triển nguồn nhân lực, sử dụng và trọng dụng các nhà khoa học có trình độ cao, Bộ trưởng đề nghị Viện Hàn lâm tiếp tục đổi mới công tác tuyển dụng, qui hoạch, sử dụng, đánh giá, bổ nhiệm cán bộ nhằm đáp ứng nhiệm vụ khoa học ngày càng cao trong tình hình mới. Bộ trưởng nhấn mạnh, Khoa học xã hội và Nhân văn là lĩnh vực có nhiều đặc thù, do đó đòi hỏi công tác cán bộ phải được thực hiện một cách cẩn trọng có đầu tư hiệu quả, đây chính là chìa khóa thành công góp phần vào sự phát triển ngành khoa học công nghệ nước nhà.
 
Toàn cảnh Hội nghị

Thay mặt Lãnh đạo Viện Hàn lâm, phát biểu tại Hội nghị, TS. Đặng Xuân Thanh trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu của đồng chí Bộ trưởng Bộ KHCN cũng như lời động viên, chia sẻ của đồng chí về những khó khăn của Viện Hàn lâm trải qua trong thời gian vừa qua; trân trọng cảm ơn đồng chí Bộ trưởng đã quan tâm, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Viện Hàn lâm, đặc biệt là tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 108/2022/NĐ-CP qui định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm giai đoạn 2021-2025. Lãnh đạo Viện Hàn lâm xin được tiếp thu ý kiến chỉ đạo và sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện chiến lược Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong giai đoạn tới.
 
Cũng tại Hội nghị, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã thông báo và công bố Quyết định kết quả thi đua khen thưởng năm 2022 cùng với đó là Phát động và Ký giao ước thi đua năm 2023.
 
Với tinh thần đoàn kết vững mạnh, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam vượt qua mọi khó khăn và thách thức, tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhằm tạo ra bước phát triển mới trong năm 2023, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
 
Theo Vass.gov.vn
Cập nhật tin tức về khoa học xã hội tại: tapchikhxh.vass.gov.vn