Hội thảo khoa học: “100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (1917 - 2017) và Chủ nghĩa xã hội hiện thực - Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại”

Cập nhật 08:00 ngày 15/11/2017
(Hội thảo - Hội nghị) - Ngày 26/10/2017, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và Chủ nghĩa xã hội hiện thực - Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại”.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, khẳng định, Cách mạng tháng Mười thành công đã mở ra một thời đại mới, ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin truyền tỏa đến Việt Nam đúng vào lúc phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam đang có chuyển biến sâu sắc, giai cấp công nhân đã có sự phát triển mạnh mẽ về số lượng và bước lên vũ đài chính trị, góp phần chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối giải phóng dân tộc vào đầu thế kỷ XX. Cách mạng Tháng Mười không chỉ rọi sáng con đường cách mạng Việt Nam, mà còn cổ vũ quần chúng công nông vùng lên làm cách mạng, đánh đổ ách thống trị của thực dân, phong kiến giành chính quyền về tay nhân dân. Thành công của Cách mạng tháng Mười Nga và thực tiễn hoạt động của chính quyền Xô Viết đã để lại nhiều kinh nghiệm cả về lý luận và thực tiễn rất sâu sắc cho Đảng và nhân dân Việt Nam. Vận dụng sáng tạo, phát triển phù hợp với những giá trị của Chủ nghĩa Mác - Lênin, những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười Nga vào điều kiện cụ thể của đất nước, cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình, chí nghĩa của Liên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân tiến bộ trên thế giới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách để giành được những thắng lợi vẻ vang.

Toàn cảnh buổi hội thảo

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nêu rõ, kết quả nghiên cứu, thảo luận tại Hội thảo này sẽ góp phần cung cấp thêm cơ sở, căn cứ lý luận và thực tiễn cho đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước theo ánh sáng của Cách mạng tháng Mười và mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, Hội thảo cũng sẽ góp phần tạo niềm tin khoa học để góp phần thực hiện tốt hơn các Nghị quyết Trung ương nhiệm kỳ khóa XII của Đảng, nhất là thực hiện có hiệu quả những quyết định quan trọng mới đây của Đảng tại Hội nghị Trung ương 4, 5 và 6 ( khóa XII).

Phát biểu tại Hội thảo, Ông Vũ Mão, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, khẳng định, giá trị cốt lõi của Cách mạng tháng Mười là con người phải được sống trong hạnh phúc, độc lập, tự do và phải có nền dân chủ cho đất nước và không thể bị áp bức, bóc lột. Khẩu hiệu của Việt Nam trong tiêu đề của đất nước đầu tiên là “Việt Nam - Dân chủ - Cộng hòa; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Đất nước phải dân chủ, phải được độc lập, phải có tự do, hạnh phúc, dân chủ cho con người. Đó là giá trị cốt lõi của Cách mạng Tháng Mười, đưa lại cho nhân loại và đất nước ta. Do đó, cần vận dụng sâu sắc thành quả đó. Ông Vũ Khoan, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, chỉ ra 7 bước tiến của Nga sau khi Cách mạng tháng Mười Nga thành công. Đó là: tiến hành cách mạng thay đổi cục diện trên thế giới; biến nước Nga thành cường quốc thế giới; giành được thắng lợi về khoa học kỹ thuật (khoa học vũ trụ, cách mạng khoa học...); phát triển về văn hóa mang đậm tính nhân văn, đặc sắc; xây dựng cuộc sống lành mạnh tốt hơn cho nhân dân; tinh thần quốc tế vô sản giúp đỡ các nước anh em; xây dựng lực lượng quốc phòng hùng mạnh bậc nhất thế giới. Ông Vũ Khoan cũng chỉ rõ những khiếm khuyết như: kinh tế quan liêu tập trung duy trì quá lâu; tư tưởng có tính chủ quan duy ý chí, nóng vội; nhà nước dân chủ xã hội mang nặng tính hình thức; chưa giải quyết được vấn đề mâu thuẫn dân tộc...

Hội thảo là một trong những hoạt động phối hợp giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhằm tuyên truyền, giáo dục về giá trị và ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười Nga và chủ nghĩa xã hội hiện thực; đồng thời qua đó góp phần vào việc xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay.

Phương Thủy

Cập nhật tin tức về khoa học xã hội tại: tapchikhxh.vass.gov.vn