Thông báo về việc thay đổi chỉ số ISSN của Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam

Cập nhật 23:02 ngày 12/09/2022
(Tin tức) - Để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam xin trân trọng thông báo về việc thay đổi mã số ISSN của Tạp chí: Chỉ số ISSN 1013-4328 (dành cho Tạp chí Vietnam Social Sciences). Chỉ số ISSN 1605-2811 (dành cho Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam). Bắt đầu từ số 6/2022, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam sử dụng mã số ISSN 1605-2811. Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam thông báo tới các cộng tác viên và các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết. Trân trọng./.
.

 

Cập nhật tin tức về khoa học xã hội tại: tapchikhxh.vass.gov.vn