Quyết định: Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam

Cập nhật 19:52 ngày 22/03/2023

 

Cập nhật tin tức về khoa học xã hội tại: tapchikhxh.vass.gov.vn