Cộng đồng kiến tạo: Tộc người với quốc gia - dân tộc trên thế giới và ở Việt Nam

Cập nhật 18:57 ngày 08/12/2019
(Giới thiệu sách) - Cuốn sách này không chỉ cung cấp tri thức từ góc nhìn dân tộc học/nhân học chính trị mà còn góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho việc bổ sung, phát triển chính sách dân tộc ở Việt Nam hiện nay và trong thời gian tới.

 

Tác giả: Vương Xuân Tình

Nxb Khoa học xã hội ấn hành 2019, 480 trang.

Cuốn sách có 3 chương, gồm những nội dung sau:

 

Trong khi quan điểm của Benedict Anderson gây nhiều tranh cãi vì cho rằng, tộc người và dân tộc là “cộng đồng tưởng tượng” (imagined community), với lý lẽ những người trong cộng đồng có thể không biết nhau song vẫn kết nối, chia sẻ do các thiết chế xã hội và truyền thông tạo nên, thì tác giả của cuốn sách này lại xác định, đó là cộng đồng kiến tạo (constructed community). Tuy nhiên, nội dung cuốn sách không trực tiếp tranh luận với quan điểm của Anderson, mà chỉ trình bày những vấn đề then chốt của tộc người và mối quan hệ của tộc người với quốc gia - dân tộc từ bối cảnh thế giới đến trường hợp của Việt Nam.

 

Sau khi điểm qua tình hình nghiên cứu tộc người ở Việt Nam, tác giả đã đề cập bốn vấn đề cơ bản về tộc người, đó là khái niệm, bản sắc, cách xác định và quá trình tộc người. Với quốc gia - dân tộc, tác giả đã xem xét về khái niệm, ý thức dân tộc, chủ nghĩa dân tộc và vấn đề xây dựng cộng đồng này. Qua nghiên cứu trường hợp tại các tộc người Nùng, Hmông, Pu Péo và Khơ-me, tác giả phân tích mối quan hệ của các tộc người với quốc gia - dân tộc ở Việt Nam trên những chiều cạnh về lãnh thổ, ngôn ngữ, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa kể từ năm 1986 đến nay.

 

Cuốn sách “Cộng đồng kiến tạo: Tộc người với quốc gia - dân tộc trên thế giới và ở Việt Nam” phản ánh một vấn đề then chốt của quốc gia đa tộc người. Công trình này không chỉ cung cấp tri thức từ góc nhìn dân tộc học/nhân học chính trị mà còn góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho việc bổ sung, phát triển chính sách dân tộc ở Việt Nam hiện nay và trong thời gian tới.

 

BAN BIÊN TẬP

Cập nhật tin tức về khoa học xã hội tại: tapchikhxh.vass.gov.vn