Viện trợ phát triển chính thức Hàn Quốc cho Việt Nam: 30 năm nhìn lại và định hướng

Tác giả

Phạm Hồng Thái
Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
Email: thaicjs@gmail.com

Từ khoá:

Viện trợ phát triển chính thức, Hàn Quốc, Việt Nam.

Tóm tắt

Từ việc phân tích khái lược chính sách viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Hàn Quốc, bài viết1 đã đánh giá tổng quan ODA của Hàn Quốc cho Việt Nam trong 30 năm qua. ODA của Hàn Quốc đã cung cấp nguồn tài chính quan trọng và đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng của kinh tế Việt Nam; chính sách ưu tiên trong phân bổ nguồn vốn ODA của Hàn Quốc luôn bám sát, phù hợp chiến lược phát triển kinh tế của Chính phủ Việt Nam, đáp ứng lợi ích lâu dài của cả Việt Nam và Hàn Quốc. Bài viết cũng đưa ra những định hướng trọng tâm của việc tiếp nhận nguồn viện trợ ODA của Hàn Quốc cho Việt Nam trong thời gian tới là tập trung vào các lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, quản trị liên quan đến môi trường phát triển và đầu tư, giáo dục, quản lí nguồn nước và chăm sóc sức khỏe.

Phân loại ngành

Kinh tế học

Tải File

Xuất bản

2022-11-22

Tham khảo

1. Vu Thanh Huong, Nguyen Thi Minh Phuong (2018), “Assessing the effectiveness of South Korea’s development assistance in Vietnam”, VNU Journal of Economics and Business, v. 34, ISSN 2734-9861.

2. Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (2022), “Việt Nam và Hàn Quốc đánh dấu quan hệ đối tác chiến lược toàn diện”,
Xem thêm