Vai trò của trí thức Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi số quốc gia

Tác giả

Lưu Mai Hoa
Trường Đại học Nha Trang
Email: maihoa3979@gmail.com

Từ khoá:

Đảng, trí thức, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số.

Tóm tắt

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có nhiều điểm phát triển mới, thể hiện năng lực và tầm nhìn của Đảng trong chỉ đạo chiến lược và xác định phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong các mốc thời gian 5 năm, 10 năm và 25 năm gắn với các mốc kỷ niệm quan trọng của đất nước. Một trong những điểm nổi bật thể hiện trong các văn kiện Đại hội là chủ trương chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử, xây dựng kinh tế số, xã hội số. Trong phạm vi bài viết, tác giả đề cập đến quan điểm của Đảng về chuyển đổi số, đặc biệt nhấn mạnh vai trò của đội ngũ trí thức đối với công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Phân loại ngành

Sử học

Tải File

Xuất bản

2023-01-02

Tham khảo

1. Võ Văn Dũng (2020), Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước với việc phát huy tinh thần yêu nước của sinh viên Việt Nam hiện nay, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.1, t.2, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

3. Lưu Mai Hoa (2018), Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo xây dựng đội ngũ trí thức
Xem thêm