Tiếp cận giáo dục mầm non của trẻ em trong gia đình lao động di cư làm việc tại các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh

Tác giả

Nguyễn Đình Tuấn
Emai: tuanihs@yahoo.com
Viện Nghiên cứu Con người, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Từ khoá:

Tiếp cận giáo dục, giáo dục mầm non, lao động di cư.

Tóm tắt

Lao động di cư nói chung và lao động di cư làm việc trong các khu công nghiệp nói riêng đang gặp phải nhiều khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ xã hội, trong đó có tiếp cận giáo dục mầm non, bởi phần lớn lao động di cư đến làm việc tại các khu công nghiệp đang ở tuổi kết hôn và/hoặc có con ở độ tuổi đi học. Hạn chế trong cơ hội tiếp cận với giáo dục mầm non không chỉ ảnh hưởng đến người lao động, mà, hơn thế nữa, còn ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em cũng như quyền giáo dục của trẻ em. Trên cơ sở sử dụng nguồn số liệu từ Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh, các tài liệu và kết quả phỏng vấn sâu đề tài cấp cơ sở “Tiếp cận giáo dục bậc mầm non của trẻ em trong gia đình lao động di cư làm việc trong khu công nghiệp (nghiên cứu trường hợp tỉnh Bắc Ninh)”, bài viết phân tích thực trạng tiếp cận giáo dục mầm non cho trẻ em trong gia đình lao động di cư làm việc trong các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh.

Phân loại ngành

Xã hội học

Tải File

Xuất bản

2022-11-22

Tham khảo

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2021), Tờ trình v/v ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

2. Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh (2021), Niên giám thống kê tỉnh Bắc Ninh 2020, Nxb Thông tin và Truyền thông, Hà Nội.

3. Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội (2009), Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền
Xem thêm