Thực trạng sử dụng vốn tự nhiên đất cho phát triển nông nghiệp (trường hợp huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh)

Tác giả

Nguyễn Thị Bích Nguyệt
Email: nguyetnb@gmail.com
Viện Địa lí nhân văn, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
Nguyễn Thị Huyền Thu
Viện Địa lí nhân văn, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Từ khoá:

Vốn tự nhiên, biến đổi khí hậu, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Tóm tắt

Nghi Xuân là huyện đồng bằng ven biển tỉnh Hà Tĩnh, có vốn tài nguyên tự nhiên phong phú thích hợp cho việc phát triển nông nghiệp bền vững của huyện. Trong những năm gần đây, huyện đã có những thay đổi tích cực trong việc sử dụng, đầu tư cho nguồn vốn này như: sử dụng hợp lí hơn nguồn vốn đất, nước, thay đổi cây trồng phù hợp điều kiện khí hậu thổ nhưỡng, đa dạng cây trồng… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc sử dụng các nguồn vốn còn những hạn chế, chủ yếu tập trung khai thác tiềm năng tài nguyên đất, nước chưa tương xứng với tiềm năng vốn tự nhiên. Vì vậy, cần có những giải pháp phát huy giá trị của vốn tự nhiên có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển nông nghiệp bền vững của huyện.

Phân loại ngành

Xã hội học

Tải File

Xuất bản

2022-11-22

Tham khảo

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2021), Báo cáo đánh giá khí hậu quốc gia, Nxb Tài nguyên, Môi trường và Bản đồ Việt Nam, Hà Nội.

2. Chi cục Thống kê huyện Nghi Xuân (2021), Niên giám thống kê huyện Nghi Xuân.

3. Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh (2021), Niên giám thông kê huyện Nghi Xuân.

4. Nguyễn Thế Chinh (2019), Báo cáo tổng hợp dự án điều tra, khảo sát hoàn thiện chính sách thúc đẩy phục hồi và
Xem thêm