Thực trạng phát triển một số ngành công nghiệp sáng tạo ở Vương quốc Anh và gợi mở cho Việt Nam

Tác giả

Vũ Thanh Hà
Viện Nghiên cứu châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Email: thanhhavu1980@gmail.com

Từ khoá:

Công nghiệp sáng tạo, Vương quốc Anh, Việt Nam.

Tóm tắt

Thuật ngữ “công nghiệp sáng tạo” (creative industry) vốn được khởi nguồn từ nước Anh, xuất hiện vào giữa những năm 90 của thế kỷ XX. Số liệu năm 2021 cho thấy, tổng giá trị gia tăng (GVA) của các ngành công nghiệp sáng tạo đạt 104 tỉ bảng Anh. Có thể nói lĩnh vực công nghiệp sáng tạo là mũi nhọn chính của nền kinh tế sáng tạo, từ địa vị ngoài lề đã chiếm vị trí trung tâm trong chính sách văn hóa kinh tế của Vương quốc Anh. Bài viết này1 tìm hiểu khái niệm “ngành công nghiệp sáng tạo”; đánh giá thực trạng phát triển một số ngành sáng tạo chủ chốt ở Vương quốc Anh và đưa ra một vài gợi mở cho việc phát triển ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam.

Phân loại ngành

Văn Hóa Học

Tải File

Xuất bản

2022-12-07

Tham khảo

1. Christiane Eisenberg, Rita Gerlach, Christian Handke (eds.) (2006), Cultural Industries: The British Experience in International Perspective, Humboldt University Berlin.

2. Stephen Woodford (2021), UK advertising exports report 2021, Advertising Association.

3. Anh Bảo (2020), “Nhìn lại 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 (kỳ 2): Phát triển công nghiệp văn hóa và xây dựng, hoàn thiện thị trường
Xem thêm