Thủ công nghiệp Nam Kỳ nửa đầu thế kỷ XX

Tác giả

Trần Thị Phương Hoa
Viện Sử học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
Email: tranphhoa@yahoo.com

Tóm tắt

Dựa vào nguồn tài liệu là danh mục chính thức các sản phẩm từ Nam Kỳ được đăng ký tại Hội chợ Hà Nội từ năm 1922 đến 1941, cũng như dựa vào kết quả cuộc khảo sát các nghề thủ công trên toàn xứ Đông Dương được tiến hành năm 1941 (xuất bản năm 1943), bài viết trình bày khái quát về những sản phẩm thủ công nổi bật nhất của các tỉnh Nam Kỳ giai đoạn từ năm 1922 đến 1941. Số lượng thợ thủ công, giá trị một số mặt hàng thủ công cũng được trình bày trong bài viết. Mặc dù có một số quan điểm cho rằng nghề thủ công ở Nam Kỳ kém phát triển hơn so với Bắc Kỳ và Trung Kỳ, những số liệu và mô tả trực tiếp qua các hội chợ cho thấy sản phẩm thủ công của Nam Kỳ khá phong phú, đặc biệt là đồ ăn uống, đồ gỗ, đồ dệt, đồ kim hoàn.

Phân loại ngành

Sử học

Tải File

Xuất bản

2022-10-14

Tham khảo

1. Gia Định báo (1869), số 10.

2. Nguyễn Phan Quang (2001), “Thêm một số tư liệu về nghề thủ công truyền thống ở Nam Bộ thời Pháp thuộc (1867-1945)”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 3 (316).

3. Catalogue official des produits de la Cochinchine presents à la Foire de Hanoi de 1922, Sai gon: Imprimerie commercial.


4. Catalogue official - Foire de Hanoi: Exposition du commerce, de l’indusrtie, de
Xem thêm