Thờ cúng Thành hoàng tại huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng: những vấn đề đặt ra trong bối cảnh hiện nay

Tác giả

Hoàng Văn Chung
Email: vanchung.hoang@gmail.com
Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
Nguyễn Ngọc Mai
Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Từ khoá:

Thành hoàng làng, tín ngưỡng Thành hoàng, phục hồi nghi lễ, Kiến Thụy

Tóm tắt

Thờ cúng Thành hoàng là thành tố cốt yếu của tín ngưỡng Thành hoàng. Tín ngưỡng này có vị trí quan trọng trong đời sống văn hoá truyền thống của người Kinh ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, phản ánh thế giới quan đa thần của các cộng đồng dân cư sinh sống theo làng. Vùng đồng bằng Bắc Bộ là nơi tín ngưỡng Thành hoàng từng hình thành và phát triển mạnh mẽ, có lúc lắng chìm trước điều kiện lịch sử, và rồi phục hồi mạnh mẽ trong giai đoạn ba, bốn thập niên trở lại đây. Nghiên cứu vận dụng Tôn giáo học này tập trung làm rõ những vấn đề đang đặt ra về hiện trạng và quá trình phục hồi của tín ngưỡng Thành hoàng ở huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng đặt trong xã hội nơi đây có sự chuyển đổi mạnh mẽ trên hầu hết các phương diện kể từ Đổi mới. Các dữ liệu chúng tôi phân tích được thu thập trong hai năm 2020-2022 triển khai tại huyện Kiến Thụy - một địa phương mang nhiều đặc sắc về tín ngưỡng Thành hoàng nhưng còn ít được giới nghiên cứu quan tâm.

Phân loại ngành

Tôn giáo học

Tải File

Xuất bản

2022-11-22

Tham khảo

1. Hoàng Văn Chung (2021), “Tái tạo không gian thiêng ở đồng bằng sông Hồng trong bối cảnh mới”,
2. Chu Xuân Giao, Phan Lan Hương (2012), “Minh thệ trong quá khứ và ước vọng hôm nay”, Tạp chí Văn hóa dân gian, số 1 (139).

3. Nguyễn Duy Hinh (1996), Tín ngưỡng Thành hoàng Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

4. Nguyễn Thị Kim Hoa (2008), “Nghiên cứu thống kê phân loại văn bia Hải Phòng”,
Xem thêm