Tác động của ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong cung ứng dịch vụ công ở Việt Nam và hàm ý chính sách

Tác giả

Phạm Thị Diễm
Học viện Hành chính Quốc gia.
Email: diempt@napa.vn

Từ khoá:

Trí tuệ nhân tạo, dịch vụ công, Chính phủ số

Tóm tắt

Cung ứng dịch vụ công là một trong những chức năng cơ bản của nhà nước, chất lượng cung ứng dịch vụ công là minh chứng cho chất lượng và hiệu quả hoạt động của Nhà nước. Để nâng cao chất lượng dịch vụ công, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong cung ứng dịch vụ công được Chính phủ và các địa phương quan tâm, bước đầu sử dụng trí tuệ nhân tạo trong một số lĩnh vực cụ thể. Những ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong cung ứng dịch vụ công đem đến những cơ hội, hứa hẹn những kết quả tích cực trong việc nâng cao năng suất, chất lượng cung ứng dịch vụ, thoả mãn tốt hơn những nhu cầu ngày càng cao của nhân dân, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững, đồng thời cũng đặt ra những thách thức lớn đòi hỏi Nhà nước cần chủ động nắm bắt tình hình và ban hành các chính sách phù hợp nhằm phát huy tính tích cực và hạn chế những tác động tiêu cực của việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Phân loại ngành

Chính trị học

Tải File

Xuất bản

2022-10-13

Tham khảo

1. Trương Ngọc Sơn (2020), Giáo trình trí tuệ nhân tạo cơ sở và ứng dụng, Nxb Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Tp. Hồ Chí Minh.

2. Floridi, L. (2017), “Group Privacy: A Defence and an Interpretation”, Group Privacy, Springer International Publishing.

3. Gianluca, M., & Van Noordt Colin (2020), Overview of the use and impact of AI in public services in the EU, Luxembourg: Publications Offi
Xem thêm