Sự thích ứng của các cộng đồng nông thôn trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Tác giả

Nguyễn Giáo
Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
Email: nguyengiao76@gmail.com
Nguyễn Thanh Tùng
Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Từ khoá:

Thích ứng, chính sách văn hóa, nông thôn.

Tóm tắt

Trong các tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, yếu tố văn hóa được thể hiện ở tiêu chí thứ 6 và 16. Để thực hiện chúng, các địa phương đã tiến hành xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các thiết chế văn hóa cũng như thực hiện nhiều hạng mục khác, để có thể đạt chuẩn. Nhằm làm rõ sự thích ứng của cộng đồng trong việc này, bài viết1 tập trung mô tả cách người dân ở cộng đồng nông thôn đáp ứng tiêu chí số 6 và 16. Theo đó, việc phân tích tư liệu điền dã nhằm chỉ ra mức độ quan trọng trong sự thích ứng của người dân trong việc hiện thực các chính sách của Nhà nước với điều kiện thực tiễn địa phương.

Phân loại ngành

Văn Hóa Học

Tải File

Xuất bản

2022-10-14

Tham khảo

1. Nguyễn Thị Phương Châm (2021), “Văn hóa trong xây dựng nông thôn mới: đa dạng hay đồng dạng?”, Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, số 6.

2. Trương Tấn Minh (2012), “Vai trò của nhà văn hóa thôn, bản, khu phố ở tỉnh Quảng Bình trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới, thực trạng và giải pháp”, Báo cáo tổng hợp, Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh, Mã số ĐTNVH- QB 2011-2012, Quảng Bình.

3. Sở
Xem thêm