Sự tham gia của người dân vào các tổ chức cộng đồng ở nông thôn hiện nay

Tác giả

Phan Đức Nam
Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Email: paduna777@yahoo.com.

Từ khoá:

Cộng đồng, nông thôn, tổ chức xã hội, tổ chức cộng đồng.

Tóm tắt

Dựa trên dữ liệu khảo sát 323 người dân trong 150 hộ gia đình tại tỉnh Thái Bình, bài viết1 tìm hiểu thực trạng và một số yếu tố tác động đến sự tham gia của người dân nông thôn vào các tổ chức cộng đồng. Kết quả cho thấy, người dân tham gia các tổ chức cộng đồng khá đa dạng về giới tính, độ tuổi, học vấn, nghề nghiệp, hôn nhân, tình trạng sức khỏe, thu nhập và mức sống. Lĩnh vực, hình thức và mức độ người dân tham gia vào các tổ chức cộng đồng cũng rất khác nhau, tùy theo tính chất hoạt động của từng loại hình tổ chức. Các đặc điểm của cá nhân và hộ gia đình như học vấn, nghề nghiệp, thu nhập, sức khỏe, và bên cạnh đó là sự đa dạng về loại hình và khả năng tiếp cận thuận lợi của các tổ chức cộng đồng hay niềm tin vào những người hàng xóm, họ hàng, bạn bè, cùng bối cảnh đại dịch Covid-19 là các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của người dân vào tổ chức cộng đồng ở nông thôn.

Phân loại ngành

Xã hội học

Tải File

Xuất bản

2023-01-02

Tham khảo

1. Nguyễn Đức Chiện (2020), “Nhận diện mô hình tự quản cộng đồng ở nông thôn miền núi tỉnh Điện Biên hiện nay”, Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, số 5 (449).

2. Mai Văn Hai và cộng sự (2008), “Bước đầu tìm hiểu cơ cấu tổ chức xã hội làng Việt qua chặng đường Đổi mới”, Báo cáo đề tài cấp Viện, Viện Xã hội học.

3. Đặng Thị Việt Phương, Bùi Quang Dũng (2011), “Các tổ chức xã hội tự nguyện ở nông t
Xem thêm