Phát triển nông thôn nhìn từ khía cạnh văn hóa cộng đồng và một số vấn đề đặt ra hiện nay

Tác giả

Trương Xuân Trường
Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
Email: truongxhh@yahoo.com

Từ khoá:

Phát triển nông thôn, văn hóa cộng đồng, vai trò văn hóa cộng đồng, niềm tin xã hội.

Tóm tắt

Với các cứ liệu thực tế qua khảo sát khoa học, bài viết nêu lên thực trạng đời sống văn hóa cộng đồng ở nông thôn hiện nay. Đó là những nét khám phá về bầu không khí xã hội qua tâm trạng, cảm nhận về mối quan hệ xã hội, mối liên kết xã hội, tâm thái an toàn xã hội và niềm tin xã hội tại các không gian cộng đồng nông thôn hiện nay. Nhìn chung, đó là một không gian xã hội khá yên bình, có sự bền vững nhất định về liên kết xã hội cũng như niềm tin xã hội. Các giá trị văn hóa cộng đồng tích cực còn hiện hữu ở nông thôn là: tính đoàn kết/đồng thuận; tính liên kết/hỗ trợ và tính tự trị/tự quản. Tuy nhiên, một số truyền thống cộng đồng được bảo lưu hiện nay đã trở nên lạc hậu, phản tiến bộ và gây cản trở cho phát triển xã hội nói chung và xây dựng văn hóa cộng đồng tích cực ở nông thôn hiện nay nói riêng.

Phân loại ngành

Xã hội học

Tải File

Xuất bản

2022-12-06

Tham khảo

1. Nguyễn Đức Chiện (2019), Phát triển niềm tin xã hội trong bối cảnh Việt Nam chuyển đổi và hội nhập: Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Những vấn đề xã hội và phát triển xã hội ở Việt Nam”, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Hà Nội.

2. Bùi Thế Cường (2010), Góp phần tìm hiểu biến đổi xã hội ở Việt Nam hiện nay, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

3. Fichter J.H.
Xem thêm