Phát huy nguồn lực tôn giáo trong phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Tác giả

Chu Văn Tuấn
Email: chuvantuan0207@gmail.com
Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Từ khoá:

Đảng, quan điểm, nguồn lực tôn giáo, phát huy, Đại hội XIII.

Tóm tắt

Bài viết đề cập đến quan điểm của Đảng về phát huy nguồn lực tôn giáo trong phát triển đất nước được nêu ra trong Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Đây là một điểm mới, có tính chất đột phá trong nhận thức, quan điểm của Đảng đối với tôn giáo, vai trò của tôn giáo. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy giá trị tôn giáo, tinh thần Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 16/10/1990 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 18-CT/TW ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị là những tiền đề lý luận cho sự ra đời quan điểm này của Đảng. Bài viết gồm có các nội dung chính: quan điểm của Đảng về nguồn lực tôn giáo trong Văn kiện Đại hội XIII; quan điểm, nguyên tắc, yêu cầu, mục đích của việc phát huy nguồn lực tôn giáo; nội dung của phát huy nguồn lực tôn giáo; lĩnh vực, phương thức phát huy nguồn lực tôn giáo. Cuối cùng, bài viết có nêu ra một số những đề xuất, kiến nghị cho việc phát huy nguồn lực tôn giáo ở Việt Nam hiện nay. Trong số các kiến nghị, bài viết muốn nhấn mạnh đến việc xây dựng các thể chế, cơ chế cho việc phát huy, bởi đây chính là một trong những nút thắt quan trọng.

Phân loại ngành

Chính trị học

Tải File

Xuất bản

2022-11-22

Tham khảo

1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.1, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

2. Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1997), Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ III và chương trình hoạt động phật sự nhiệm kỳ IV của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ IV, Hà Nội.

3. Quốc hội (2016), Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm
Xem thêm