Những quan điểm đột phá trong phát triển đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới của Việt Nam

Tác giả

Nguyễn Anh Cường
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Email: nguyenanhcuong@ussh.edu.vn

Từ khoá:

Chính sách đối ngoại Việt Nam, ngoại giao Việt Nam, Hội nhập quốc tế, Đổi mới ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tóm tắt

Thành công của Việt Nam trong quá trình đổi mới đã tạo ra thế và lực mới ngày càng nổi bật, uy tín được gia tăng trong khu vực và trên thế giới. Đó là điều hông thể phủ nhận, cho dù có nhiều cách tiếp cận nghiên cứu khác nhau. Những thành công trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, phát triển trong chính trị, văn hóa, xã hội gắn liền với những điểm đột phá trong tư duy đổi mới hội nhập quốc tế. Hội nhập theo phương châm độc lập, tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, vừa hợp tác vừa đấu tranh và cùng có lợi. Hội nhập để tranh thủ và học tập những thành tựu mà nhân loại đã đạt được, đưa những thành tựu đó đến với quốc gia, đến với dân tộc Việt Nam.

Phân loại ngành

Chính trị học

Tải File

Xuất bản

2023-01-02

Tham khảo

1. Ban Đối ngoại Trung ương (1992), Tinh thần cơ bản của nghị quyết hội nghị Trung ương lần thứ ba (khóa VII), tài liệu lưu trữ.

2. Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương (2005), Đối ngoại Việt Nam thời kì đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

3. Bộ Ngoại giao (2008), Biên niên ngoại giao Việt Nam 20 năm đổi mới (1986-2006), Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội.

4. Cục Lưu trữ Văn phòng Trun
Xem thêm