Nhu cầu thụ hưởng văn hóa của người dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (nghiên cứu trường hợp người dân tham gia các hoạt động tại các trung tâm văn hóa)

Tác giả

Nguyễn Thị Hà
Nguyễn Thị Hương

Từ khoá:

Hoạt động văn hóa, nhu cầu thụ hưởng văn hóa, Tp. Hồ Chí Minh.

Tóm tắt

Nhu cầu thụ hưởng văn hóa của người dân được thể hiện thông qua những hoạt động văn hóa mà cá nhân tham gia với tư cách tiếp nhận hoặc đồng sáng tạo. Qua nghiên cứu cho thấy, nhu cầu thụ hưởng văn hóa của người dân sinh sống trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh khá đa dạng, phong phú. Tuy nhiên, những hoạt động văn hóa người dân tham gia có quy mô tập trung nhỏ, thường gắn với địa bàn mình cư trú, với những hoạt động quen thuộc. Phần lớn người dân còn thụ động trong việc tham gia các hoạt động văn hóa. Nhu cầu thụ hưởng văn hóa của người dân cũng chỉ mới dừng lại ở những nhu cầu giải trí, tiêu khiển mang tính bình dân, chưa hoặc ít có những nhu cầu văn hóa cấp cao. Khả năng cung cấp các hoạt động văn hóa của các trung tâm văn hóa cho người dân nhìn chung còn đơn điệu, do đó chưa kích thích được nhu cầu văn hóa phát triển lên mức cao hơn và có yếu tố “chậm” hơn so với tốc độ phát triển kinh tế.

Phân loại ngành

Văn Hóa Học

Tải File

Xuất bản

2023-01-02

Tham khảo

1. Phan Xuân Biên (2016), Định hướng xây dựng thiết chế văn hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng văn minh, hiện đại, Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”,
Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Nguyễn Minh Hòa (2006), Nghiên cứu hiện trạng và các
Xem thêm