Nhận thức thêm về phong cách hình rồng thời Mạc - thế kỷ XVI

Tác giả

Nguyễn Doãn Minh
Viện Nghiên cứu Kinh thành, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Email: doanminh1877@gmail.com


Từ khoá:

Sắc phong, hình rồng thời Mạc, thế kỷ XVI.

Tóm tắt

Trong lịch sử thời kỳ phong kiến nước ta, phong cách mỹ thuật của một thời, tương ứng với một triều đại, được nhận định, đánh giá, tổng hợp trên nhiều phương diện và giác độ khác nhau, nhưng cơ bản đều căn cứ vào những “sản phẩm” được chính triều đại đó tạo ra. Trên mỗi sản phẩm luôn chứa đựng những đặc điểm về tạo hình, trang trí mang tính thời đại, mà khi nghiên cứu so sánh giữa chúng sẽ góp phần mang đến những nhận hiểu sâu sắc hơn. Dựa trên quan điểm này, bài viết sẽ tập trung khảo cứu về những đồ án hoa văn trang trí trên những đạo sắc phong có niên hiệu thời Mạc, bao gồm hình rồng, hình văn mây như ý và hình đao lửa; từ đó, so sánh chúng khi được tạo trên những di vật đồng đại có chất liệu khác, một mặt, nhằm chỉ ra được những đặc điểm chung mang tính thống nhất, mặt khác, sẽ góp phần nhận diện rõ hơn về phong cách hình rồng thời Mạc - thế kỷ XVI.

Phân loại ngành

Khảo cổ học

Tải File

Xuất bản

2022-12-07

Tham khảo

1. Phạm Văn Ánh (2017), “Một số nét về chữ viết, hình thức trình bày chữ viết trên sắc phong”, Kỷ yếu Hội thảo Bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống di sản sắc phong trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

2. Nguyễn Bích (1969), “Vài nét giới thiệu về mỹ thuật thời Mạc (tk XVI)”, Tài liệu nghiên cứu cổ đại, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Ký hiệu 134.

3. Nguyễn Bích (1986), “Đã có thể khẳng định có một phong
Xem thêm