Ngoại giao công chúng kiểu mới của Hàn Quốc

Tác giả

Tống Thùy Linh
Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Email: tongthuylinh239@yahoo.com

Từ khoá:

Ngoại giao công chúng, giao lưu nhân dân, Việt Nam, Hàn Quốc.

Tóm tắt

Sau sự kiện 11/9/2001, cuộc tranh luận về ngoại giao công chúng nổi lên tại nhiều quốc gia, thu hút sự quan tâm của nhiều học giả, nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách. Ở Hàn Quốc, tuy việc chú trọng tới ngoại giao công chúng mới thực sự bắt đầu từ năm 2010, song đến nay, mức độ lan tỏa của ngoại giao công chúng của Hàn Quốc cả ở châu Ávà trên toàn cầu khá rộng. Để gặt hái những thành quả trên, Hàn Quốc đã làm mới ngoại giao công chúng, nâng cấp ngoại giao công chúng khi coi đây là trụ cột thứ ba, bên cạnh ngoại giao kinh tế và ngoại giao chính trị. Sau đó, năm 2016, Hàn Quốc ban hành Luật Ngoại giao Công chúng, tạo nền tảng pháp lý vững chắc thúc đẩy hoạt động ngoại giao công chúng của nước này. Vậy, ngoại giao công chúng kiểu mới của Hàn Quốc sau năm 2010 có tầm nhìn, chiến lược và chương trình như thế nào? Nội dung bài viết sẽ trả lời những câu hỏi trên.

Phân loại ngành

Chính trị học

Tải File

Xuất bản

2023-01-02

Tham khảo

1. Korea Foundation (2021), “대한민국공공외교 30년” (Ngoại giao công chúng của Hàn Quốc trong 30 năm), p.19.

2. MOFA (2016), Public Diplomacy Act, Article 2 (Definition), Article 3 (Basic Priciples of Public Diplomacy), p.1.

3. 외교부 (2020), 2020년도공공외교종합시행계획Ⅰ권 (Kế hoạch về Ngoại giao công chúng năm 2020, quyển 1), p.5.

4. 외교부 (2021), 2021년도공공외교종합시행계획Ⅰ권 (Kế hoạch về Ngoại giao công chúng năm 2021, quyển
Xem thêm