Nghi lễ “cai tào” của người Nùng Phàn Slình ở huyện biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Tác giả

Lý Viết Trường
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Email: truonggx.minzu@gmail.com

Từ khoá:

Cai tào, huyện biên giới Việt Nam - Trung Quốc, nghi lễ, Nùng Phàn Slình, tín ngưỡng.

Tóm tắt

Bài viết là kết quả khảo sát tín ngưỡng tào của người Nùng Phàn Slình tại địa bàn huyện Cao Lộc, từ tháng 6/2018 đến tháng 2/2022. “Cai tào” trong tiếng Nùng Phàn Slình dịch ra nghĩa là lễ cấp sắc, một nghi lễ lớn trong tín ngưỡng tào, đánh dấu bước ngoặt quan trọng chuyển biến một người bình thường trở thành người “cứu nhân độ thế”. Lễ “cai tào” có sự tham gia của 5 vị sư phụ, mỗi người giữ một vai trò khác nhau, họ cùng nhau thực hành hàng chục lễ nghi trong vòng 2 ngày 1 đêm. Nghi lễ “cai tào” không chỉ phản ánh quá trình sinh nở và phát triển của một thầy tào, từ khi còn ở trong bụng mẹ đến khi trưởng thành. Mà còn là nghi lễ để giới thiệu người đệ tử mới được cấp sắc, vừa là để khuếch trương danh tiếng của dòng tào đó với cộng đồng.

Phân loại ngành

Nhân học

Tải File

Xuất bản

2023-01-02

Tham khảo

1. Lê Minh Anh (2019), Quan hệ dòng họ của người Nùng Phàn Slình ở vùng cao biên giới Việt - Trung, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

2. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cao Lộc (2022), Lịch sử Đảng bộ huyện Cao Lộc (1930-2020), Lạng Sơn.

3. Hoàng Tuấn Cư (chủ biên, 2021), Lễ cấp sắc của người Tày ở Khánh Khê, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội

4. Chu Xuân Giao (2000), Đời sống,
Xem thêm