Nghệ thuật của Hồ Chí Minh trong “đưa chính trị vào giữa dân gian”

Tác giả

Đào Đình Tuấn
Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng
Email: daodinhtuanhvct@gmail.com

Từ khoá:

Nghệ thuật lãnh đạo, Hồ Chí Minh, chính trị, dân gian, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tóm tắt

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến hành hết sức khéo léo và sáng tạo, việc “đưa chính trị vào giữa dân gian”, là một trong những nhân tố làm nên thành công của cách mạng Việt Nam và đạt đến tầm nghệ thuật. Nghệ thuật đó được thể hiện ở nhiều khía cạnh, nổi bật là nắm bắt hoàn cảnh của dân chúng để đưa chính trị vào dân chúng; dùng văn hóa dân gian để đưa chính trị vào dân gian; làm học trò dân để đưa chính trị vào dân; xây dựng từ dưới lên để thuận cho chiều từ trên xuống và khéo thực hành dân chủ. Hiện nay, tuy tình hình đã có những thay đổi căn bản, nhưng nghệ thuật “đưa chính trị vào giữa dân gian” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị, cần được nghiên cứu và vận dụng một cách sáng tạo để đạt được những thành tựu lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phân loại ngành

Chính trị học

Tải File

Xuất bản

2022-10-13

Tham khảo

1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.1,2, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

2. Vũ Ngọc Khánh (1999), Minh triết Hồ Chí Minh, Nxb Văn hóa - Thông tin, Hà Nội.

3. Nguyễn Văn Khoan (2005), Bác Hồ ở Hoa Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.

4. Hồ Chí Minh toàn tập, t.1,2,3,5,6,7,15, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, 2011, Hà
Xem thêm