Nghề rượu trong đời sống cư dân làng Vân thế kỷ XVII-XIX

Tác giả

Ngô Văn Cường
Viện Nghiên cứu Kinh thành, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Email: cuonglinhchi@gmail.com

Từ khoá:

Cư dân làng Vân, nghề rượu, thế kỷ XVII-XIX.

Tóm tắt

Nghiên cứu về lịch sử làng nghề thủ công nấu rượu đến nay còn nhiều vấn đề bỏ ngỏ. Nhiều làng nghề rượu ở xứ Kinh Bắc đã thất truyền, trong khi đó rượu làng Vân (xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) trải qua quá trình phát triển vẫn tồn tại đến ngày nay. Tại đây, còn lưu giữ được nguồn sử liệu phong phú đa dạng. Tác giả đã phân tích, tổng hợp làm rõ sự ra đời, quy trình, bí quyết nghề rượu, quá trình bảo vệ nghề và sự ảnh hưởng đối với đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội - được coi là những mặt cơ bản của cư dân làng Vân thế kỷ XVII-XIX, góp phần nghiên cứu về nghề thủ công nấu rượu truyền thống, kết cấu kinh tế ở làng xã đồng bằng, trung du Bắc Bộ thế kỷ XVII-XIX.

Phân loại ngành

Sử học

Tải File

Xuất bản

2022-11-22

Tham khảo

1. Bắc Hà phủ, Yên Việt huyện, Tiên Lát tổng, Yên Viên xã địa bạ (北 河 俯 安 越 縣 先辣 總 先 辣 社 地

播), năm Gia Long thứ 4 (1805), lưu tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia I, kí hiệu 2319.

2. Lý Thanh Bình (2012), Rượu Trung Quốc, Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Tp. Hồ Chí Minh.

3. Phan Huy Chú (2007), Lịch triều hiến chương loại chí, t.2, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

4. Ngô Văn Cường (2015), “Phật giáo trong
Xem thêm