Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên luật trong giai đoạn hiện nay

Tác giả

Phan Trung Hiền
Trường Đại học Nam Cần Thơ
Nguyễn Thành Phương
Trường Đại học Nam Cần Thơ
Email: nguyenthanhphuong099@gmail.com

Từ khoá:

Kỹ năng nghề nghiệp, sinh viên, chất lượng đào tạo

Tóm tắt

Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên luật là một trong những hành trang quan trọng giúp sinh viên có cơ hội được tuyển dụng. Thực tế cho thấy, kỹ năng nghề nghiệp của sinh viên Việt Nam vẫn đứng sau rất nhiều quốc gia tại Đông Nam Á. Riêng đối với sinh viên luật sau khi hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân vẫn chưa thực sự hội nhập theo hướng tiếp cận nguồn nhân lực do một số nguyên nhân, trong đó có thể liệt kê như: chương trình đào tạo chưa gắn liền với thực tiễn ứng dụng, nhà trường chưa có kế hoạch cụ thể trong liên kết đảm bảo đầu ra cho sinh viên hoặc giả chưa xác định cụ thể phải đào tạo kỹ năng cần thiết nào cho sinh viên… Từ thực trạng nêu trên, bài viết chỉ ra những bất cập trong đào tạo kỹ năng và đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên ngành luật trong giai đoạn hiện nay.

Phân loại ngành

Xã hội học

Tải File

Xuất bản

2022-10-13

Tham khảo

1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

2. Vũ Xuân Hùng (2011), Dạy học hiện đại và nâng cao năng lực dạy học cho giáo viên, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội.

3. Vũ Xuân Hùng (2014), “Phát triển kỹ năng nghề cho người lao động, giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia”, Tạp chí Khoa học dạy nghề,
Xem thêm