Một số vấn đề phát triển đội ngũ trí thức ở Việt Nam

Tác giả

Ngô Hương Giang
Email: giangphilosophy@hotmail.com
Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Từ khoá:

Đội ngũ trí thức, thực trạng, chính sách, giải pháp, Việt Nam.

Tóm tắt

Trong mọi thời đại, trí thức luôn là tầng lớp tinh hoa, đại diện cho nền tảng tiến bộ xã hội, có vai trò sáng tạo và truyền bá tri thức. Nghị quyết 27/NQ-TW ban hành ngày 6/8/2008 được đánh giá là một bước tiến quan trọng trong phát triển đội ngũ trí thức ở Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi về nền tảng pháp lý và môi trường phát triển đội ngũ trí thức. Đội ngũ trí thức Việt Nam đã và đang có sự lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, có những đóng góp tích cực đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, so với nhu cầu phát triển của thời đại, đặc biệt trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0, các chính sách phát triển đội ngũ trí thức của Việt Nam còn một số hạn chế, cần tiếp tục hoàn thiện các thể chế, thiết chế và phát huy các tiềm năng vốn có của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Phân loại ngành

Triết học

Tải File

Xuất bản

2022-11-22

Tham khảo

1. Ban Chấp hành trung ương (2008), Nghị quyết 27/NQ-TW ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành trung ương về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Hà Nội.

2. Cục sở hữu trí tuệ (2021), Báo cáo thường niên hoạt động sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Hà Nội.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb
Xem thêm