Mối liên hệ giữa cơ cấu xã hội nhân khẩu và pháp luật Việt Nam hiện nay

Tác giả

Nguyễn Thanh Hương
Trường Đại học Luật Hà Nội.
Email: thanhhuong.hlu.edu@gmail.com

Từ khoá:

Cơ cấu xã hội nhân khẩu, pháp luật, cơ cấu giới tính, cơ cấu lứa tuổi, cơ cấu tình trạng hôn nhân.

Tóm tắt

Cơ cấu xã hội nhân khẩu là một trong những nội dung cơ bản của cơ cấu xã hội, được phân tích dựa theo những tiêu chí: cơ cấu giới tính, cơ cấu lứa tuổi và cơ cấu tình trạng hôn nhân. Bài viết đã nghiên cứu cơ cấu xã hội nhân khẩu với toàn bộ quá trình phát triển xã hội, đặc biệt nghiên cứu nó trong mối liên hệ với pháp luật Việt Nam hiện nay nhằm tìm ra những mâu thuẫn, sự bất cập giữa sự thay đổi cơ cấu xã hội nhân khẩu với những cơ chế pháp luật, chính sách của Nhà nước quy định về vấn đề này, từ đó, đánh giá hiệu quả và tham gia tư vấn cho hoạt động xây dựng, thực hiện, áp dụng pháp luật ở nước ta đạt hiệu quả cao và đảm bảo chất lượng và quy mô dân số hợp lý trong tổ chức cơ cấu xã hội nhân khẩu hiện nay.

Phân loại ngành

Xã hội học

Tải File

Xuất bản

2022-10-13

Tham khảo

1. Bộ Y tế (2021), Thông tư hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số, số 01/2021/TT-BYT, ngày 25 tháng 01 năm 2021, Hà Nội.

2. Chính phủ (2003), Nghị định của Chính phủ số 104/2003/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh dân số, Hà Nội.

3. Quốc
Xem thêm