Kinh nghiệm của Hàn Quốc về chiến lược phát triển thương hiệu quốc gia

Tác giả

Hoàng Minh Lợi
Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Email: hoangminhloihn@gmail.com

Từ khoá:

Chiến lược, thương hiệu quốc gia, kinh nghiệm, Hàn Quốc.

Tóm tắt

Cho đến nay, chiến lược phát triển thương hiệu quốc gia của Hàn Quốc đã và đang đạt được nhiều thành công to lớn ở trong nước, khu vực cũng như trên thế giới. Bên cạnh nhiều thành công cơ bản và một số hạn chế còn là những kinh nghiệm quý giá mà Hàn Quốc có được thông qua các mục tiêu, phương thức của chiến lược phát triển thương hiệu quốc gia. Bài viết phân tích, làm rõ những kinh nghiệm của Hàn Quốc về chiến lược phát triển thương hiệu quốc gia đó là: Xác định rõ mục tiêu tổng thể của chiến lược; Đề ra các mục tiêu cụ thể thông qua lựa chọn lĩnh vực nổi trội của quốc gia; Khẳng định vai trò tiên quyết của chính quyền trung ương đối với các phương thức của chiến lược; Lựa chọn hướng đi đúng cho các phương thức nâng cao hình ảnh, giá trị của thương hiệu quốc gia. Những kinh nghiệm đó thật sự hữu ích để Hàn Quốc tiếp tục, triển khai, thực hiện chiến lược này cho hiện tại và tương lai.

Phân loại ngành

Sử học

Tải File

Xuất bản

2022-10-14

Tham khảo

1. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (2009), Hàn Quốc Đất nước - con người, Nxb Thế giới, Hà Nội.

2. Dương Phú Hiệp, Ngô Xuân Bình (đồng chủ biên) (1999), Hàn Quốc trước thềm thế kỷ XXI, Nxb Thống kê, Hà Nội.
3. 국가브랜드 경영연구소, 문화를 통한 국가브랜드가치 제고전략 최종보고서, 문화관광부, 2003 [Viện Nghiên cứu Kinh doanh Thương hiệu Quốc gia (2003), Báo cáo cuối cùng về chiến lược nâng cao giá trị thương hiệu quốc gia, Bộ Văn
Xem thêm